Hotel Aura Palace - Official Site
Možnost deště
21/02
/
Možnost deště
22/02
/
Možnost deště
23/02
10° /
Vřídlo
 
vridloGejzír Vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Vřídlo je v současnosti jediným pramenem využívaným ke koupelím. Vřídelní voda je pro mnoho pacientů příliš horká (72°C), proto se chladí na 50 a 30°C a je rozváděna pro pitnou kúru do pěti pramenních váz, označených A, B a C. Část termální vody slouží k zásobování lázeňských provozů, část vody se používá pro výrobu karlovarské vřídelní soli a pokamenování suvenýrů.
 

© Infocentrum města Karlovy Vary

×
Kostel sv. Máří Magdalény
 
 oval1
Vrcholně barokní děkanský chrám sv. Máří Magdalény byl vystavěn v letech 1733 – 1736 podle plánů významného českého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V roce 2010 byl tento nádherný svatostánek prohlášen Národní kulturní památkou České republiky. V interiéru kostela si můžete prohlédnout bohatě zdobený barokní inventář z 18. století. V podzemí chrámu stojí za pozornost unikátní pohřební krypta původního gotického kostela, ve které jsou uloženy kosterní pozůstatky ze zrušeného hřbitova.
 
 
© Infocentrum města Karlovy Vary
×
Co je pitná kúra

 

poharekPití minerální vody je nejdůležitější součástí karlovarské lázeňské léčby. Věnujte ji, prosím, náležitou pozornost. Na doporučení lékaře budete užívat konkrétní prameny ve stanoveném množství, frekvenci a po určenou dobu. Každý pramen má jiné složení minerálních solí, iontů a plynů a tím pádem i jiné účinky. Dodržujte lékařem předepsané prameny, množství a dobu pití. Pitná léčba se provádí hlavně před jídlem. Minerální vodu pijte z pohárků o obsahu 200 gramů (2 dl) 3-10 minut. Mezi jednotlivými pohárky je vhodná přestávka 5-10 minut. Zároveň je nutné dodržovat „Desatero pravidel karlovarské pitné kúry“.

 

Desatero pitné kúry

 

Karlovarská termální minerální voda je složitou, vysoce koncentrovanou směsí přírodních látek, která není určena ke stálému či neregulovanému užívání.

 

1. Karlovarskou termální minerální vodu je doporučeno užívat výhradně po konzultaci s lázeňským lékařem s potřebnou erudicí.

2. Karlovarskou termální minerální vodu je pro dosažení plného léčebného efektu doporučeno užívat v blízkosti pramenní vývěrů.

3. Karlovarskou termální minerální vodu je doporučeno pít výhradně z tradičně tvarovaných porcelánových či skleněných pohárků.

4. Léčebnou kúru není vhodné kombinovat s konzumací alkoholou či kouřením tabákových výrobků; škodlivá je i pasivní inhalace tabákového kouře.

5. Součástí pitné kúry je i tělesný pohyb; je proto doporučeno užívat vodu při pomalé chůzi.

6. Pitná kúra by měla probíhat v duševní pohodě, beze spěchu, v uvolnění.

7. Pitnou kúru je doporučeno opakovat v lékařem stanovených periodách.

8. Pitná kúra je malou slavností, v jejím průběhu nelze rušit ostatní klienty.

9. Minerální vodou nelze zalévat okolostojící rostliny nebo ji vylévat na podlahu kolonádních prostor.

10. Při odběru vody z pramenní vázy se nelze dotýkat pramenního stojanu či výtokových trubic.

 

© Infocentrum města Karlovy Vary

×
Dieta č. 2 – ŠETRNÁ

 
 S omezením tuhých, zbytkových a dráždivých látek.
– Vhodná např. při chronickém žaludečním kataru.
– Při vředové chorobě a pozdější rekonvalescenci.
– Po některých operacích trávicího traktu.

×
Dieta č. 3 – RACIONÁLNÍ

 
– Vyvážená strava bez výrazných dietních omezení.

×
Dieta č. 4 – ŠETŘÍCÍ S OMEZENÍM TUKŮ

 
– Obzvláště šetrná s omezením tuku.
– Vhodná po infekčním zánětu jater a mnoha jiných.
– Vleklá onemocnění jater, slinivky břišní a žlučníku
.

×
Dieta č. 8 – REDUKČNÍ

 
Tato dieta je vhodná pro lidi s nadměrnou hmotností. Jejím účelem je, aby pacient ztratil především tělesný tuk a ne svalovou hmotu. Též může být určitou dobu vhodně zařazena u některých obézních pacientů s cukrovkou.

×
Dieta č. 9 – DIABETICKÁ

 
Je určena pro diabetiky postižené cukrovkou prvního i druhého typu (podle závislosti na inzulínu). Dle povahy a typu onemocnění je třeba při vhodném poměru živin úměrně regulovat denní energetický příjem, zejména vyvážené množství a vhodnou skladbu glycidů obsažených v těstovinách, rýži, bramborách atd., ale též významně například v některém ovoci.

×
гейзер Vřídlo
 

vridloГейзер Vřídlо – уникальное природное чудо. Это эррупция газа и горячей минеральной воды  (2000 литров воды за минуту!), которая благодаря высокому подземному  давлению бьёт фонтаном на высоту до 12 метров. В настоящее время это единственный источник, используемый для проведения лечебных ванн. Вода Vřídla для питья слишком горяча (72°C), поэтому охлаждается до 50 и 30°C  и подводиться к питьевым вазам, означенным буквами A, B и C. Часть термальной воды применяется для обеспечения бальнеоцентров в местных санаториях, часть – для изготовления карловарской вржидельной соли и сувениров из арагонита.

© Инфоцентр города Karlovy Vary

×
Костел св. Марии Магдалены
 
oval1Поздний барочный соборный храм св. Марии Магдалены был построен между 1733 – 1736 согласно планам известный чешского архитектора Kiliána Ignáce Dientzenhofer. В 2010 году этот восхитительный храм был объявлен национальным памятником культуры Чешской Республики. Внутри церкви можно увидеть богато украшенный барочный инвентарь 18-го века. В подземелье храма, стоит отметить, находится уникальная гробница первоначального готического костела, где хранятся останки из бывшего кладбища.
 
© Инфоцентр города Karlovy Vary
×
Что означает питьевой курс

 

poharekПитье минеральной воды является самой важной составной карловарского курортного лечения. Уделите ему, пожалуйста, соответствующее внимание. На рекомендацию врача будете использовать конкретные источники в установленном количестве, частоте и до определенного периода. Каждый источник имеет разное содержание минеральных солей, ионов и газов, соответственно разное воздействие. Соблюдайте врачом прописанные источники, количество и время питья. Главное, питьевое лечение проводится перед едой. Минеральную воду пейте из кружечек объемом 200гр (2 dl) 3-10 минут. Между отдельными кружечками рекомендован перерыв 5-10 минут. Одновременно обязательно нужно соблюдать „Десять заповедей карловарского питьевого курса“.

 

Десять заповедей карловарского питьевого курса.

 

Карловарская термальная минеральная вода являются сложной, высоко концентрированной смесью природных веществ, которая не предназначена к постоянному или не урегулированному использованию.

 

1. Карловарскую термальную минеральную воду рекомендовано использовать исключительно после консультации с курортным врачом с необходимой эрудицией.

2. Карловарскую термальную минеральную воду для достижения питьевого лечебного эффекта рекомендовано употреблять вблизи источника.

3. Карловарскую термальную минеральную воду рекомендовано пить исключительно из традиционно формированных форфорных или стеклянных кружечек.

4. Лечебный питьевой режим не рекомендуется комбинировать с потреблением алкоголя или курением табачных изделий; вредным является и пассивная ингаляция табачного дыма.

5. Составной частью питьевого режима является движение; поэтому рекомендовано использовать воду при медленной ходьбе.

6. Питьевой режим должен проходить в душевном спокойствии, без спешки, в расслабленном состоянии.

7. Питьевой режим рекомендовано повторять во врачом установленных периодах.

8. Питьевой режим является маленьким праздником, во время которого нельзя отвлекать других клиентов.

9. Минеральной водой нельзя поливать вокруг растущие растения или ее выливать на пол в колоннадах.

10. Набирая воду из источников нельзя дотрагиваться крана или трубок.

 

 

© Инфоцентр города Karlovy Vary

×
Диета н. 2 – ЩАДЯЩАЯ

 
 С ограничением твердых, осаточных и раздражающих веществ.  
– Подходящая к примеру при хроническом желудочном катаре.
– При язвенных болезных и последующей реконвалесценции
.
– После некоторых операций пищеварительного тракта.

×
Диета н. 3 – РАЦИОНАЛЬНАЯ

 
– Сбалансированное питание без четких диетических ограничений.

×
Диета н. 4 – С ОГРАНИЕЧЕНИЕМ ЖИРОВ

 
– Исключительно щадящая с ограничением жиров.
– Подходящая после инфекционных воспалений печени и многих других.
– Хронических заболеваний печени, поджелудочной железы и желчного пузыря
.

×
Диета н. 8 – РЕДУКЦИОННАЯ

 
Эта диета подходит для людей с чрезмерным весом. Целью диеты, чтобы пациент избавился от подкожных жиров, не теряя мышечной массы. Также может быть некоторое время уместно включена и у некоторых ожирелых пациентов с сахарным диабетом.

×
Диета н. 9 – ДИАБЕТИЧЕСКАЯ

 
Она предназначена для диабетиков страдающих сахарным диабетом первого и второго типа, согласно зависимости на инсулине. В зависимости от характера и типа заболевания нужно при подходящем соотношении питательных веществ пропорционально регулировать дневной энергетический прием, особенно его количество и подходящий состав углеводов содержащих в макаронах, рисе, картофеле и что не менее важно, в некоторых фруктах.

×
Primář MUDr. Martin Václavík - Hlavní lékař

 

Tel.: +420 353 169 504 / Fax: +420 353 169 510 / E-mail: primar@aura-palace.cz

 

kontakt_martin_vaclavik

MUDr. M. V. vystudoval lékařskou fakultu University Karlovy v Praze, po základní praxi nastoupil kariéru vojenského lékaře a získal vyšší specializace v oboru nemocí z povolání a dále v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace.

Působil ve Vojenské nemocnici v Karlových Varech a dále též v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde si osvojil endoskopické vyšetřovací techniky. V rámci konečné působnosti v Karlových Varech ve Vojenském lázeňském ústavu získal certifikát pro akupunkturu a manuální medicínu.

Kromě uvedených technik a gastroskopie zde zaváděl i kryoterapii a jako jeden z prvních tenkrát ještě cela novou léčebnou metodu – magnetoterapii s vlastním patentovaným aparátem. Své bohaté odborné zkušenosti prezentoval v řadě písemných publikací a v přednáškách.

Jako podplukovník lékařské služby vykonával funkci zástupce náčelníka ústavu a po skončení závazku k armádě byl dále akční ve svém oboru. Od roku 2004 je vedoucím lékařem AURA PALACE.

×
MUDr. Martin Václavík - Главный врач

 

Tел.: +420 353 169 504 / Fax: +420 353 169 510 / E-mail: primar@aura-palace.cz

 

kontakt_martin_vaclavik

MUDr. Martin Václavík окончил медицинский факультет Карлова университета в Праге. После работы практическим врачом, начал карьеру военного врача и получил специализацию высокого уровня в области профессиональных заболеваний, а также в области физиотерапии, бальнеологии и лечебной реабилитации.

Работал в военном госпитале в Карловых Варах, а также в Центральном военном госпитале в Праге, где освоил эндоскопические методы обследования. В рамках работы в Карловых Варах в Военном курортном институте получил сертификат на акупунктуру и мануальную медицину.

Кроме вышеуведенных методик и гастроэнтероскопии ввел в практику криотерапию и как один из первых начинал новый в то время метод лечения – магнитотерапию со своим собственным запатентованным устройством. Свой обширный профессиональный опыт предоставил в серии письменных публикаций и в лекциях.

Как подполковник медицинской службы работал в качестве заместителя начальника института, а после окончания службы в армии, был и далее работал по своей специализации. С 2004 года является главным врачом отеля – санатория Aura Palace.

×
Hot Spring Vřídlo
 
vridloThe hot spring geyser called Vřídlo is a unique natural phenomenon, which gives an average of 2,000 liters of mineral water per minute and – due to the high pressure – it shoots up to 12 meters in the air. The hot spring is currently the only source used for baths. The spring water is too hot (72 °C) for most patients, so it is cooled to 50 – 30 °C, and is distributed to drinking cures into five spring vases, labeled A, B and C. Part of the thermal water is used to supply the spa facilities, another part of the water is used for the production of Carlsbad thermal salt and turned into “stone like” souvenirs.
 

© Information center of Karlovy Vary

×
Church of St. Mary Magdalene
 
 oval1
The high-baroque church of St. Mary Magdalene was built between 1733 – 1736 according to plans by the famous Czech architect Kilian Ignac Dientzenhofer. In 2010, this delightful sanctuary was declared a National Cultural Monument of Czech Republic. Inside the church you can see the rich baroque decorations from the 18th century. The unique crypt from the original Gothic church is worth attention; it holds the skeletal remains from the former cemetery.
 
 
© Information center of Karlovy Vary
×
Dieta č. 2 – ŠETRNÁ

 
 S omezením tuhých, zbytkových a dráždivých látek.
– Vhodná např. při chronickém žaludečním kataru.
– Při vředové chorobě a pozdější rekonvalescenci.
– Po některých operacích trávicího traktu.

×
Dieta č. 3 – RACIONÁLNÍ

 
– Vyvážená strava bez výrazných dietních omezení.

×
Dieta č. 4 – ŠETŘÍCÍ S OMEZENÍM TUKŮ

 
– Obzvláště šetrná s omezením tuku.
– Vhodná po infekčním zánětu jater a mnoha jiných.
– Vleklá onemocnění jater, slinivky břišní a žlučníku
.

×
Dieta č. 8 – REDUKČNÍ

 
Tato dieta je vhodná pro lidi s nadměrnou hmotností. Jejím účelem je, aby pacient ztratil především tělesný tuk a ne svalovou hmotu. Též může být určitou dobu vhodně zařazena u některých obézních pacientů s cukrovkou.

×
Dieta č. 9 – DIABETICKÁ

 
Je určena pro diabetiky postižené cukrovkou prvního i druhého typu (podle závislosti na inzulínu). Dle povahy a typu onemocnění je třeba při vhodném poměru živin úměrně regulovat denní energetický příjem, zejména vyvážené množství a vhodnou skladbu glycidů obsažených v těstovinách, rýži, bramborách atd., ale též významně například v některém ovoci.

×
MUDr. Martin Václavík - Chief Physician

 

Tel.: +420 353 169 504 / Fax: +420 353 169 510 / E-mail: primar@aura-palace.cz

 

kontakt_martin_vaclavik

MUDr. M. V. graduated from the Faculty of Medicine, Charles University in Prague. After basic practice he became a military doctor and obtained a higher specialization in the field of occupational diseases, as well as in the field of physiotherapy and rehabilitation.

He worked in the Military Hospital in Karlovy Vary and also in the Central Military Hospital in Prague, where he practiced endoscopic investigative techniques. In preparation for his responsibilities at the Karlovy Vary spa he earned a certificate for acupuncture and manual medicine in the Military Institute.

In addition to these techniques and gastroscopy he introduced cryotherapy and as one of the first performed magnetic therapy with its own patented apparatus. He has published his rich professional experience.

As a Lieutenant Colonel of medical service, he served as Deputy Chief of the institute and after his military commitment finished he was still active in the field. Since 2004 he has been the Chief Physician of AURA PALACE.

×
What Is the Drinking Cure

 

poharekDrinking mineral water is the most important part of the Karlovy Vary spa treatment. You should therefore pay adequate attention to it. Observe the drinking cure prescribed by your spa physician in terms of the specific mineral spring, consumed quantity and drinking times. The drinking cure is primarily prescribed before meals. You should use the 200g (200ml) cups and drink the mineral water for 3 to 10 minutes. A 5 to 10-minute break is recommended between individual cups.

 

The Drinking Cure Decalogue

 

The Karlovy Vary thermal mineral water is a complex, highly concentrated mixture of natural substances and as such, it is not intended for continuous or uncontrolled consumption.

 

1. It is recommended to take the Karlovy Vary thermal mineral water only after consulting a qualified spa physician.

2. In order to achieve its full curative effect, the Karlovy Vary thermal mineral water should be consumed at the spring fountains.

3. It is recommended to drink the Karlovy Vary thermal mineral water from the traditionally shaped porcelain or glass cups.

4. It is not advisable to combine the drinking cure with alcohol consumption or smoking of tobacco products. Passive inhalation of tobacco fumes is also harmful.

5. As physical exercise is a part of the drinking cure, it is recommended to take the water while walking at slow pace.

6. The drinking cure should be taken while mentally and physically relaxed and not in a hurry.

7. It is recommended to repeat the drinking cure at intervals prescribed by the spa physician.

8. The drinking cure is a small ritual and other clients should not be disturbed in its course.

9. Mineral water should not be used to water the surrounding plants and it should not be poured on the floor of the colonnade premises.

10. When taking spring water from a spring vase it is not allowed to touch the spring stand or the discharge tubes.

 

© Information center of Karlovy Vary

×
Diet # 2 – SAVING GALL BLADDER DIET

 
With the rigid constraints, residual and irritants substances.
Suitable eg. In chronic gastric catarrh.
For peptic ulcers and subsequent recovery.
After some operations of the digestive tract.

×
Diet # 3 – RATIONAL DIET

 
A balanced diet without significant dietary restrictions.

×
Diet 4 # – REDUCED FAT

 
Especially friendly with reduced fat.
Suitable for infectious hepatitis and many other.
– Longer diseases of the liver, pancreas and gallbladder
.

×
Diet # 8 – SLIMMING DIET

 
This diet is suitable for people with overweight. Its purpose is to make the patient lose mostly body fat, not muscle. Also, some time may be suitably included in some obese patients with diabetes.

×
Diet # 9 – DIABETIC DIET

 
It is intended for diabetics disabled by diabetes of first and second type (as insulin-dependent diabetes). According to the nature and type of disease must be at an appropriate nutrient ratio proportionally regulate energy intake, especially balanced amount and a suitable structure of carbohydrates contained in pasta, rice, potatoes etc., but also important for example in some fruit.

×
Sprudel
 
vridloDer als Sprudel bekannte Geysir, eine einzigartige Naturerscheinung, spritzt aufgrund des hohen Druckes durchschnittlich 2000 Liter Mineralwasser für Minute bis in eine Höhe von 12 Metern. Der Sprudel ist derzeit die einzige, für Bäder genutzte Quelle. Das Sprudelwasser ist mit 72°C für viele Patienten zu heiß, sodass es auf 50 und 30°C gekühlt und für die Zwecke der Trinkkur in fünf Quellvasen geleitet wird, die mit A, B und C gekennzeichnet sind. Ein Teil des Thermalwassers dient zur Versorgung der Kureinrichtungen, ein Teil des Wassers wird zur Herstellung des Karlsbader Sprudelsalzes und versteinerter Souvenirs verwendet
 

© Informationszentrum der Karlovy Vary

×
Kostel sv. Máří Magdalény
 
 oval1
Vrcholně barokní děkanský chrám sv. Máří Magdalény byl vystavěn v letech 1733 – 1736 podle plánů významného českého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V roce 2010 byl tento nádherný svatostánek prohlášen Národní kulturní památkou České republiky. V interiéru kostela si můžete prohlédnout bohatě zdobený barokní inventář z 18. století. V podzemí chrámu stojí za pozornost unikátní pohřební krypta původního gotického kostela, ve které jsou uloženy kosterní pozůstatky ze zrušeného hřbitova.
 
 
© Infocentrum města Karlovy Vary
×
Was ist eine Trinkkur?

 

poharekDas Trinken des Mineralwassers ist der wichtigste Bestandteil der Karlsbader Kurtherapie. Widmen Sie ihr bitte die gebührende Aufmerksamkeit. Auf Empfehlung des Arztes werden Sie eine bestimmte Quelle in der vorgeschriebenen Menge, Frequenz und für die festgelegte Dauer nutzen. Jede Quelle hat eine andere Zusammensetzung der Mineralsalze, Ionen und Gase und somit auch andere Wirkungen. Halten Sie die seitens des Arztes verschriebenen Quellen, die Menge und die Trinkdauer ein. Die Trinkkur erfolgt hauptsächlich vor dem Essen. Das Mineralwasser trinken Sie aus einem Becher eines Inhaltes von 200 Gramm (2 dl) 3-10 Minuten. Zwischen den einzelnen Bechern sollte eine Pause von 5-10 Minuten eingelegt werden. Zugleich sind die „Zehn Regeln der Karlsbader Trinkkur“ einzuhalten.

 

Zehn Regeln der Trinkkur

 

Das Karlsbader Thermal-Mineralwasser ist ein kompliziertes, hochkonzentriertes Gemisch natürlicher Stoffe, das nicht für den regelmäßigen bzw. nichtregulierten Genuss bestimmt ist.

 

1. Das Verabreichen des Karlsbader Thermal-Mineralwassers wird ausschließlich nach der Konsultation mit dem Kurarzt, der über die erforderlichen Erfahrungen verfügt, empfohlen.

2. Das Verabreichen des Karlsbader Thermal-Mineralwassers wird zur Erreichung des vollen therapeutischen Effektes in der Nähe des Quellsprudels empfohlen.

3. Das Trinken des Karlsbader Thermal-Mineralwassers wird ausschließlich aus den traditionell geformten Porzellan- oder Glasbechern empfohlen.

4. Die Heilkur sollte nicht mit der Konsumation von Alkohol oder dem Rauchen von Tabakerzeugnissen kombiniert werden; schädlich ist auch das passive Inhalieren von Tabakrauch.

5. Bestandteil der Trinkkur ist auch die körperliche Bewegung; daher wird empfohlen, das Wasser bei langsamem Gehen zu trinken.

6. Die Trinkkur sollte in geistigem Wohlbefinden, ohne Hast, entspannt erfolgen.

7. Es wird empfohlen, die Trinkkur in ärztlich empfohlenen Intervallen zu wiederholen.

8. Die Trinkkur ist ein kleines Fest, in dessen Verlauf die sonstigen Patienten nicht gestört werden dürfen.

9. Mit dem Mineralwasser dürfen nicht die in der Umgebung wachsenden Pflanzen begossen werden und ebenso darf es nicht auf den Fußboden der Kolonnadenwege gegossen werden.

10. Bei der Entnahme des Wassers aus der Quellenvase dürfen weder der Quellenständer noch die Ausflussrohre berührt werden.

 

© Informationszentrum der Karlovy Vary

×
Diät Nr. 2 – SCHONDIÄT

 
Die Grundlage der Gallen-Schondiät ist eine nichtblähende, leicht verdauliche, vielfältige, schmackhafte Verpflegung. Die Diät sollte langzeitig eingehalten werden. Bei der technologischen Zubereitung der Diätgerichte gelangen das Kochen, Dünsten, Backen, Braten im Wasserbad zur Anwendung. Die Kost sollte weichgegart, ohne unverdauliche Reste und ohne harte Rinden zubereitet sein. Die Gerichte werden trocken zubereitet, indem das Fett dem fertigen Gericht in minimaler Menge hinzugegeben wird. Empfohlen wird die Diät bei Erkrankungen der Galle, der Gallenwege und der Leber, bei Gallensteinen, ferner bei Darmerkrankung, nach infektiöser Gelbsucht, bei der Erkrankung der Bauchspeicherdrüse. Die Diät ist zugleich fettreduziert. Die Kost hat ei-nen schonenden Charakter, sowohl in der Auswahl der Lebensmittel, als auch in ihrer Zubereitung.

×
Diät Nr. 3 – RATIONALE KOST

 
Diese Diät bereiten wir für Gäste zu, die zu einem Entspannungs- und Regenerationsaufenthalt anreisen, da es sich um die optimale Kost handelt, die von ihrer Zusammensetzung her den Organismus nicht belastet. Diese Diät ist in ihrer Zubereitung ohne jedwede Einschränkungen. Sie wird nach den Grundsätzen der gesunden Ernährung zusammengestellt.

×
Diät Nr. 4 – FETTREDUZIERTE SCHONDIÄT

 
Die fettreduzierte Diät ist eine vollwertige, leicht verdauliche, lange genießbare Kost mit verringertem Fettgehalt. Gier werden keine Lebensmittel mit erhöhtem Cholesteringehalt verwendet, sodass die Diät auch einen leicht antisklerotischen Charakter hat. Verschrieben wird sie im abklingenden akuten Stadium der Erkrankung der Bauchspeicheldrüse und bei einer Erkrankung der Leber.

×
Diät Nr. 8 – GEWICHTSREDUKTIONSDIÄT

 
Die hat einen günstigen Einfluss auf das Körpergewicht des Menschen, wobei es bei der richtigen und regelmäßigen Anwendung zu einer allmählichen Gewichtsabnahme und zur Verbesserung der physischen Funktionen kommt. Sie ist kalorisch und biologisch ausgewogen. Die Reduktionsdiät wird stets individuell unter Berücksichtigung des aktuellen Gesundheitszustandes des Gastes zusammengestellt.

×
Nr. 9 – Diät für Diabetiker

 
Bestimmt für Patienten mit Diabetes. Von der Kost werden Lebensmittel ausgeschlossen, die frei konzentrierte Zucker (Saccharide) enthalten. Die Grundlage sind Lebensmittel mit geringem Cholesteringehalt, die Einschränkung von Fetten und Sacchariden und vor allem die regelmäßige und häufige Nahrungsaufnahme der Gäste in geringerer Menge. Jene Gäste, die Insulin anwenden, haben mindestens 5x täglich eine Mahlzeit (Frühstück, Mittagessen, Jause, Abendessen, 2. Abendessen)

×
MUDr. Martin Václavík - Hauptarzt

 

Tel.: +420 353 169 504 / Fax: +420 353 169 510 / E-mail: primar@aura-palace.cz

 

kontakt_martin_vaclavik

Dr. Med. Martin Václavík studierte an der Medizinischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag. Nach der grundlegenden Praxis begann er seine Karriere als Militärarzt und erlangte höhere Spezialisierungen im Bereich der Berufskrankheiten sowie ferner im Bereich der Physiatrie, der Balneologie und der therapeutischen Rehabilitation.

Er war im Militärkrankenhaus in Karlovy Vary sowie im Zentralen Militärkrankenhaus in Prag tätig, wo er sich Kenntnisse auf dem Gebiet der endoskopischen Untersuchungstechniken aneignete. Im Rahmen der am Ende stehenden Tätigkeit im Karlsbader Militär-Kurinstitut erwarb er das Zertifikat für die Akupunktur und die manuelle Medizin.

Neben den angeführten Techniken und der Gastroskopie führte er hier auch die Kryotherapie und als einer der ersten eine damals noch völlig neue Methode ein – die Magnettherapie mit einem eigenen patentierten Gerät. Seine reichen, fachlichen Erfahrungen präsentierte er in zahlreichen Veröffentlichungen und im Rahmen seiner Vorträge

Als Oberstleutnant des medizinischen Dienstes übte er die Funktion des stellvertretenden Kommandeurs des Instituts aus, wobei er nach der Beendigung seiner wehrdienstlichen Verpflichtung weiterhin in seinem Bereich aktiv war. Seit dem Jahre 2004 ist er leitender Arzt des AURA PALACE.

×
大热泉
 
vridlo

大热泉天然热喷泉是一种独特的自然现象,每分钟涌出量高达平均2000升的矿泉水,且水柱高度可达12米。大热泉是目前唯一用于水疗的泉眼。泉水对许多患者太热(达摄氏72度),因此进行其冷却使得水温降到摄氏50度及摄氏30度并分布于5眼用于饮水疗法的泉眼处,标记为A,B和C。部分热泉水供应到水疗中心,部分热泉水是用于生产卡罗维发利温泉盐以及纪念品石化过程。

 

© 卡罗维发利市信息中心版权所有

×
圣玛达肋纳的玛利亚教堂
 
 oval1
晚期巴洛克式教长圣玛达肋纳的玛利亚教堂由根据捷克著名建筑师克利安·伊格纳兹·迪恩成霍夫(Kilián Ignác Dientzenhofer)于1733-1736年间建成。此座宏伟圣殿于2010年宣布为捷克共和国国家文化保护古迹之一。教堂内部可观赏丰富装饰华丽18世纪的巴洛克式家具。在大教堂地下是值得关注原哥特式教堂的独特埋葬墓穴,其中保存前身墓地的遗骸。
 
 
© 卡罗维发利市信息中心版权所有
×
什么是饮水法则

 

poharek

卡罗维发利温泉疗法最重要的部分就是饮用温泉水,您应对此予以足够的重视。要严格遵守您的温泉疗法医师为您制定的各类温泉水的饮水法则,定时定量饮水。饮水法则一般都要求在饭前饮用规定种类的温泉水。建议您使用200克(200毫升)容量的水杯饮水,一杯温泉水要在3至10分钟内饮完,然后休息5到10分钟再继续饮用。“卡罗维发利十大饮水规则”

 

饮水十则

 

卡罗维发利热矿水是富含高浓度天然混合物质的温泉水,因此不可无节制不限量的随意饮用。

 

1. 建议饮用卡罗维发利热矿水之前一定要咨询专业的温泉疗法医师。

2. 为确保疗效,卡罗维发利热矿水需在泉眼处采集后立即饮用。

3. 建议使用传统形状的陶瓷杯或玻璃杯饮用卡罗维发利热矿水。

4. 在饮用泉水期间建议戒酒戒烟。饮用时被动吸入二手烟也是有害的。

5. 坚持体育锻炼是饮水法则的一部分,建议在慢速行走时饮水。

6. 应在身心放松的条件下饮水,不可在慌乱状态下一饮而尽。

7. 建议严格遵循温泉疗法医师制定的时间间隔完成饮水疗法。

8. 饮水疗法应具有神圣的个人仪式感,其他顾客不要进行打扰。

9. 严禁使用温泉水浇灌附近的植物或将其倒在温泉长廊地面上。

10. 当直接从温泉泉眼接水饮用时,严禁触摸泉台和导水管。

 

©卡罗维发利市信息中心版权所有

×
2 号养身餐 – 节食膳食

 
– 带有各种钢体约束及残留刺激物的患者
– 适合慢性胃黏膜炎患者
– 可用于治疗消化性溃疡及后续恢复
– 进行过消化道手术的患者

×
3号养身餐 – 合理膳食

 
有特别限制的均衡饮食

×
4号养身餐 – 减脂餐

 
–    适合有减脂需求的客人
–    适合患有传染性肝炎及其他疾病的患者
–    长期患有肝病、胰腺炎和胆囊炎的患者

×
8号养身餐 – 减肥餐

 
此类餐品适合肥胖人群。其目的是让患者减掉体内的大量脂肪而非肌肉,因此也适合患有糖尿病的肥胖症患者。

×
9号养身餐 – 糖尿病患者餐

 
此类餐品适合1型糖尿病和2型糖尿病(胰岛素依赖型糖尿病)患者。患者所患疾病不同,其餐品的营养比例和所摄入能量就应有所不同,饮食中的意大利面、米饭、土豆以及各种水果的量也应合理安排,结构均衡。

×
ヴジードロ間欠泉
 
vridloヴジードロ間欠泉からは1分間に2,000リットルものミネラル水が高圧で噴き出していて、その高さは12mに到達します。この源泉は、現在では唯一の入浴用の温泉になっています。源泉温度は72℃で、50〜30℃に冷まされてからA、B、Cに分けられた5つの貯湯槽に配水され、温泉の一部はスパ施設に供給されたり、カルロヴィヴァリの塩の生産に使われ石のようなお土産品になっています。
 

© Infocentrum města Karlovy Vary

×
聖マリー・マグダレナ教会
 
 oval1
バロック様式の教会、聖マリー・マグダレナ教会は、チェコの著名な建築家キリアン・イグナス・ディーンツェンホーファーの計画により1733〜1736年に建設され、2010年、この美しい聖所は国の文化遺産として指定されました。教会の中に入ると18世紀の華麗なバロック装飾を見ることができます。地下室は昔の墓地の骸骨が置かれたままになっていて、一見の価値があります。
 
 
© Infocentrum města Karlovy Vary
×
高级顾问马丁·瓦斯拉维克(Martin Václavík)

 

Tel.: +420 353 169 504 / Fax: +420 353 169 510 / E-mail: primar@aura-palace.cz

 

kontakt_martin_vaclavik

马丁·瓦斯拉维克医学博士毕业于布拉格查理大学医学院,在完成基础实践后他成为了一名军医,是职业病治疗、物理疗法和康复训练方面的专家。

他曾就职于卡罗维发利军队医院和布拉格中央军队医院,其熟练掌握了内窥镜检查技巧。为了更好地完成卡罗维发利温泉城的工作,他在军事学院考取了针灸和手法医学资格证。

除上述技术及胃镜检查法外,他还引入了冷冻疗法,并发明了健康磁疗专利设备,成为健康磁疗方面的实践先驱。此外他还出版了相关书籍来分享自己的专业经验和技巧。

马丁·瓦斯拉维克医学博士拥有陆军中校军衔,在部队服役期间他还担任医院副科长,在服役结束后他仍致力于医学研究,2004年成为AURA PALACE主任医师。

×