Skoro zataženo
02/09
18° / 9°C
Možnost deště
03/09
18° / 6°C
Jasno
04/09
19° / 6°C
Vřídlo
 
vridloGejzír Vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Vřídlo je v současnosti jediným pramenem využívaným ke koupelím. Vřídelní voda je pro mnoho pacientů příliš horká (72°C), proto se chladí na 50 a 30°C a je rozváděna pro pitnou kúru do pěti pramenních váz, označených A, B a C. Část termální vody slouží k zásobování lázeňských provozů, část vody se používá pro výrobu karlovarské vřídelní soli a pokamenování suvenýrů.
 

© Infocentrum města Karlovy Vary

×
Kostel sv. Máří Magdalény
 
 oval1
Vrcholně barokní děkanský chrám sv. Máří Magdalény byl vystavěn v letech 1733 – 1736 podle plánů významného českého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V roce 2010 byl tento nádherný svatostánek prohlášen Národní kulturní památkou České republiky. V interiéru kostela si můžete prohlédnout bohatě zdobený barokní inventář z 18. století. V podzemí chrámu stojí za pozornost unikátní pohřební krypta původního gotického kostela, ve které jsou uloženy kosterní pozůstatky ze zrušeného hřbitova.
 
 
© Infocentrum města Karlovy Vary
×
Co je pitná kúra

 

poharekPití minerální vody je nejdůležitější součástí karlovarské lázeňské léčby. Věnujte ji, prosím, náležitou pozornost. Na doporučení lékaře budete užívat konkrétní prameny ve stanoveném množství, frekvenci a po určenou dobu. Každý pramen má jiné složení minerálních solí, iontů a plynů a tím pádem i jiné účinky. Dodržujte lékařem předepsané prameny, množství a dobu pití. Pitná léčba se provádí hlavně před jídlem. Minerální vodu pijte z pohárků o obsahu 200 gramů (2 dl) 3-10 minut. Mezi jednotlivými pohárky je vhodná přestávka 5-10 minut. Zároveň je nutné dodržovat „Desatero pravidel karlovarské pitné kúry“.

 

Desatero pitné kúry

 

Karlovarská termální minerální voda je složitou, vysoce koncentrovanou směsí přírodních látek, která není určena ke stálému či neregulovanému užívání.

 

1. Karlovarskou termální minerální vodu je doporučeno užívat výhradně po konzultaci s lázeňským lékařem s potřebnou erudicí.

2. Karlovarskou termální minerální vodu je pro dosažení plného léčebného efektu doporučeno užívat v blízkosti pramenní vývěrů.

3. Karlovarskou termální minerální vodu je doporučeno pít výhradně z tradičně tvarovaných porcelánových či skleněných pohárků.

4. Léčebnou kúru není vhodné kombinovat s konzumací alkoholou či kouřením tabákových výrobků; škodlivá je i pasivní inhalace tabákového kouře.

5. Součástí pitné kúry je i tělesný pohyb; je proto doporučeno užívat vodu při pomalé chůzi.

6. Pitná kúra by měla probíhat v duševní pohodě, beze spěchu, v uvolnění.

7. Pitnou kúru je doporučeno opakovat v lékařem stanovených periodách.

8. Pitná kúra je malou slavností, v jejím průběhu nelze rušit ostatní klienty.

9. Minerální vodou nelze zalévat okolostojící rostliny nebo ji vylévat na podlahu kolonádních prostor.

10. Při odběru vody z pramenní vázy se nelze dotýkat pramenního stojanu či výtokových trubic.

 

© Infocentrum města Karlovy Vary

×
Dieta č. 2 – ŠETRNÁ

 
 S omezením tuhých, zbytkových a dráždivých látek.
– Vhodná např. při chronickém žaludečním kataru.
– Při vředové chorobě a pozdější rekonvalescenci.
– Po některých operacích trávicího traktu.

×
Dieta č. 3 – RACIONÁLNÍ

 
– Vyvážená strava bez výrazných dietních omezení.

×
Dieta č. 4 – ŠETŘÍCÍ S OMEZENÍM TUKŮ

 
– Obzvláště šetrná s omezením tuku.
– Vhodná po infekčním zánětu jater a mnoha jiných.
– Vleklá onemocnění jater, slinivky břišní a žlučníku
.

×
Dieta č. 8 – REDUKČNÍ

 
Tato dieta je vhodná pro lidi s nadměrnou hmotností. Jejím účelem je, aby pacient ztratil především tělesný tuk a ne svalovou hmotu. Též může být určitou dobu vhodně zařazena u některých obézních pacientů s cukrovkou.

×
Dieta č. 9 – DIABETICKÁ

 
Je určena pro diabetiky postižené cukrovkou prvního i druhého typu (podle závislosti na inzulínu). Dle povahy a typu onemocnění je třeba při vhodném poměru živin úměrně regulovat denní energetický příjem, zejména vyvážené množství a vhodnou skladbu glycidů obsažených v těstovinách, rýži, bramborách atd., ale též významně například v některém ovoci.

×
гейзер Vřídlo
 

vridloГейзер Vřídlо – уникальное природное чудо. Это эррупция газа и горячей минерально воды  (2000 литров воды за минуту!), которая благодаря высокому подземному  давлению бьёт фонтаном на высоту до 12 метров. В настоящее время это единственный источник, используемый для проведения лечебных ванн. Вода Vřídla для многих клиентов слишком горяча (72°C), поэтому охлаждается до 50 и 30°C  и подводиться к пяти питьевым вазам, означенным буквами A, B и C. Часть термальной воды применяется для обеспечения бальнеоцентров в местных санаториях, часть – для изготовления карловарской вржидельной соли и сувениров из арагонита.

© Инфоцентр города Karlovy Vary

×
Костел св. Марии Магдалены
 
oval1Поздний барочный соборный храм св. Марии Магдалены был построен между 1733 – 1736 согласно планам известный чешского архитектора Kiliána Ignáce Dientzenhofer. В 2010 году этот восхитительный храм был объявлен национальным памятником культуры Чешской Республики. Внутри церкви можно увидеть богато украшенный барочный инвентарь 18-го века. В подземелье храма, стоит отметить, находится уникальная гробница первоначального готического костела, где хранятся останки из бывшего кладбища.
 
© Инфоцентр города Karlovy Vary
×
Что означает питьевой курс

 

poharekПитье минеральной воды является самой важной составной карловарского курортного лечения. Уделите ему, пожалуйста, соответствующее внимание. На рекомендацию врача будете использовать конкретные источники в установленном количестве, частоте и до определенного периода. Каждый источник имеет разное содержание минеральных солей, ионов и газов, соответственно разное воздействие. Соблюдайте врачом прописанные источники, количество и время питья. Главное, питьевое лечение проводится перед едой. Минеральную воду пейте из кружечек объемом 200гр (2 dl) 3-10 минут. Между отдельными кружечками рекомендован перерыв 5-10 минут. Одновременно обязательно нужно соблюдать „Десять заповедей карловарского питьевого курса“.

 

Десять заповедей карловарского питьевого курса.

 

Карловарская термальная минеральная вода являются сложной, высоко концентрированной смесью природных веществ, которая не предназначена к постоянному или не урегулированному использованию.

 

1. Карловарскую термальную минеральную воду рекомендовано использовать исключительно после консультации с курортным врачом с необходимой эрудицией.

2. Карловарскую термальную минеральную воду для достижения питьевого лечебного эффекта рекомендовано употреблять вблизи источника.

3. Карловарскую термальную минеральную воду рекомендовано пить исключительно из традиционно формированных форфорных или стеклянных кружечек.

4. Лечебный питьевой режим не рекомендуется комбинировать с потреблением алкоголя или курением табачных изделий; вредным является и пассивная ингаляция табачного дыма.

5. Составной частью питьевого режима является движение; поэтому рекомендовано использовать воду при медленной ходьбе.

6. Питьевой режим должен проходить в душевном спокойствии, без спешки, в расслабленном состоянии.

7. Питьевой режим рекомендовано повторять во врачом установленных периодах.

8. Питьевой режим является маленьким праздником, во время которого нельзя отвлекать других клиентов.

9. Минеральной водой нельзя поливать вокруг растущие растения или ее выливать на пол в колоннадах.

10. Набирая воду из источников нельзя дотрагиваться крана или трубок.

 

 

© Инфоцентр города Karlovy Vary

×
Диета н. 2 – ЩАДЯЩАЯ

 
 С ограничением твердых, осаточных и раздражающих веществ.  
– Подходящая к примеру при хроническом желудочном катаре.
– При язвенных болезных и последующей реконвалесценции
.
– После некоторых операций пищеварительного тракта.

×
Диета н. 3 – РАЦИОНАЛЬНАЯ

 
– Сбалансированное питание без четких диетических ограничений.

×
Диета н. 4 – С ОГРАНИЕЧЕНИЕМ ЖИРОВ

 
– Исключительно щадящая с ограничением жиров.
– Подходящая после инфекционных воспалений печени и многих других.
– Хронических заболеваний печени, поджелудочной железы и желчного пузыря
.

×
Диета н. 8 – РЕДУКЦИОННАЯ

 
Эта диета подходит для людей с чрезмерным весом. Целью диеты, чтобы пациент избавился от подкожных жиров, не теряя мышечной массы. Также может быть некоторое время уместно включена и у некоторых ожирелых пациентов с сахарным диабетом.

×
Диета н. 9 – ДИАБЕТИЧЕСКАЯ

 
Она предназначена для диабетиков страдающих сахарным диабетом первого и второго типа, согласно зависимости на инсулине. В зависимости от характера и типа заболевания нужно при подходящем соотношении питательных веществ пропорционально регулировать дневной энергетический прием, особенно его количество и подходящий состав углеводов содержащих в макаронах, рисе, картофеле и что не менее важно, в некоторых фруктах.

×
Primář MUDr. Martin Václavík - Hlavní lékař

 

Tel.: +420 353 169 504 / Fax: +420 353 169 510 / E-mail: primar@aura-palace.cz

 

kontakt_martin_vaclavik

MUDr. M. V. vystudoval lékařskou fakultu University Karlovy v Praze, po základní praxi nastoupil kariéru vojenského lékaře a získal vyšší specializace v oboru nemocí z povolání a dále v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace.

Působil ve Vojenské nemocnici v Karlových Varech a dále též v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde si osvojil endoskopické vyšetřovací techniky. V rámci konečné působnosti v Karlových Varech ve Vojenském lázeňském ústavu získal certifikát pro akupunkturu a manuální medicínu.

Kromě uvedených technik a gastroskopie zde zaváděl i kryoterapii a jako jeden z prvních tenkrát ještě cela novou léčebnou metodu – magnetoterapii s vlastním patentovaným aparátem. Své bohaté odborné zkušenosti prezentoval v řadě písemných publikací a v přednáškách.

Jako podplukovník lékařské služby vykonával funkci zástupce náčelníka ústavu a po skončení závazku k armádě byl dále akční ve svém oboru. Od roku 2004 je vedoucím lékařem AURA PALACE.

×
MUDr. Martin Václavík - Главный врач

 

Tел.: +420 353 169 504 / Fax: +420 353 169 510 / E-mail: primar@aura-palace.cz

 

kontakt_martin_vaclavik

MUDr. Martin Václavík окончил медицинский факультет Карлова университета в Праге. После работы практическим врачом, начал карьеру военного врача и получил специализацию высокого уровня в области профессиональных заболеваний, а также в области физиотерапии, бальнеологии и лечебной реабилитации.

Работал в военном госпитале в Карловых Варах, а также в Центральном военном госпитале в Праге, где освоил эндоскопические методы обследования. В рамках работы в Карловых Варах в Военном курортном институте получил сертификат на акупунктуру и мануальную медицину.

Кроме вышеуведенных методик и гастроэнтероскопии ввел в практику криотерапию и как один из первых начинал новый в то время метод лечения – магнитотерапию со своим собственным запатентованным устройством. Свой обширный профессиональный опыт предоставил в серии письменных публикаций и в лекциях.

Как подполковник медицинской службы работал в качестве заместителя начальника института, а после окончания службы в армии, был и далее работал по своей специализации. С 2004 года является главным врачом отеля – санатория Aura Palace.

×
Hot Spring Vřídlo
 
vridloThe hot spring geyser called Vřídlo is a unique natural phenomenon, which gives an average of 2,000 liters of mineral water per minute and – due to the high pressure – it shoots up to 12 meters in the air. The hot spring is currently the only source used for baths. The spring water is too hot (72 °C) for most patients, so it is cooled to 50 – 30 °C, and is distributed to drinking cures into five spring vases, labeled A, B and C. Part of the thermal water is used to supply the spa facilities, another part of the water is used for the production of Carlsbad thermal salt and turned into “stone like” souvenirs.
 

© Information center of Karlovy Vary

×
Church of St. Mary Magdalene
 
 oval1
The high-baroque church of St. Mary Magdalene was built between 1733 – 1736 according to plans by the famous Czech architect Kilian Ignac Dientzenhofer. In 2010, this delightful sanctuary was declared a National Cultural Monument of Czech Republic. Inside the church you can see the rich baroque decorations from the 18th century. The unique crypt from the original Gothic church is worth attention; it holds the skeletal remains from the former cemetery.
 
 
© Information center of Karlovy Vary
×
Dieta č. 2 – ŠETRNÁ

 
 S omezením tuhých, zbytkových a dráždivých látek.
– Vhodná např. při chronickém žaludečním kataru.
– Při vředové chorobě a pozdější rekonvalescenci.
– Po některých operacích trávicího traktu.

×
Dieta č. 3 – RACIONÁLNÍ

 
– Vyvážená strava bez výrazných dietních omezení.

×
Dieta č. 4 – ŠETŘÍCÍ S OMEZENÍM TUKŮ

 
– Obzvláště šetrná s omezením tuku.
– Vhodná po infekčním zánětu jater a mnoha jiných.
– Vleklá onemocnění jater, slinivky břišní a žlučníku
.

×
Dieta č. 8 – REDUKČNÍ

 
Tato dieta je vhodná pro lidi s nadměrnou hmotností. Jejím účelem je, aby pacient ztratil především tělesný tuk a ne svalovou hmotu. Též může být určitou dobu vhodně zařazena u některých obézních pacientů s cukrovkou.

×
Dieta č. 9 – DIABETICKÁ

 
Je určena pro diabetiky postižené cukrovkou prvního i druhého typu (podle závislosti na inzulínu). Dle povahy a typu onemocnění je třeba při vhodném poměru živin úměrně regulovat denní energetický příjem, zejména vyvážené množství a vhodnou skladbu glycidů obsažených v těstovinách, rýži, bramborách atd., ale též významně například v některém ovoci.

×